Book Close
Close Close
I'd like to book a

Kulturel Mirasin Korunmasi Ve Sunulmasi Politikasi

Kültürel miras; kimliğimizle, kültürümüzle, tarihimizle ilgili somut ve soyut değerlerin tümüdür. Tarihi kentler ve dokular, kültürel peyzajlar, anıtsal yapılar, arkeolojik alanlar, kadar dil, gelenek, dans, müzik, ritüeller gibi yaşayan ama somut olmayan değerler de kültürel mirası oluşturur. UNESCO, ICOMOS ve benzeri uluslararası kurumlar tarafında hazırlanan sözleşmelerde ve uluslararası hukuk metinlerinde kültürel miras kavramı somut kültürel miras, somut olmayan kültürel miras, sualtı kültürel mirası, doğal miras olarak kategorize edilmiştir. Somut kültürel miras taşınabilir ve taşınamaz kültürel miras olarak ayrılmaktadır. Taşınır kültürel miras tablolar, heykeller, sikkeler, el yazmaları, arkeolojik eserleri, taşınamaz kültürel miras, anıtları, arkeolojik sitleri, tarihi kent dokuları gibi yapı topluluklarını, Sualtı kültürel mirası batıkları, sualtı kalıntıları ve kentlerini, somut olmayan kültürel miras sözlü gelenekleri, gösteri sanatlarını, ritüelleri, doğal miras kültürel boyutu olan doğal sitleri, kültürel peyzajları, fiziki, biyolojik ve jeolojik formasyonları kapsar.

Kültürel Miras Varlıklarının korunması; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma smuhafaza, bakım, onarım, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri; taşınır kültür varlıklarında ise muhafaza, bakım, onarım ve restorasyon işleri olarak tanımlanmaktadır.

Bu bağlamda  HOTEL AKOL olarak  KÜLTÜREL MİRAS VARLIKLARININ KORUNMASI VE SUNULMASI POLİTİKAMIZ ;

  • Faaliyetlerimiz, ziyaretçiler  ve tedarik zincirindeki faaliyetlerin kültürel miras varlıkları üzerindeki olası doğrudan ve dolaylı etkilerini belirler ve kontrol altında tutarız .
  • Faaliyetlerimiz de kültürel miras varlıklarımızı tanıtıcı broşürler, kitapçıklar ve videolar yayınlarız.
  • STK’lar ve yerel yönetimler ile kültürel miras varlıklarının korunmasına odaklanan çalışmalara dahil oluruz.
  • KÜLTÜREL MİRAS VARLIKLARININ KORUNMASI VE SUNULMASI konusunda farkındalık yaratmak adına işletme içi eğitim ve iç iletişim faaliyetleri düzenler ve sürdürülebilirlik eğitimleri kapsamında bu konuya da yer veririz.
Yöreye ait kültürel miras envanterinin paylaşılmasını sağlamak adına aksiyonlar alırız.

Akol Hotel | Fotoğraf Galerisi