Book Close
Close Close
I'd like to book a

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI POLİTİKASI

Book now

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı  Otelde Biyoçeşitlilik Politikasını açıklamaktır. 

2. TANIM

Biyoçeşitlilik: Tüm biçimleriyle ve her düzeyde yaşamın çeşitliliği anlamına gelir. Biyoçeşitlilik terimi genlerden türlere ve ekosistemlere kadar dünyadaki biyolojik çeşitliliği topluca oluşturan her şeyi ifade etse de genellikle bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğini belirtmek için kullanılır.

Yaşam kalitesini ve sağlıklı bir çevreyi korumak için biyoçeşitlilik esastır. Biyoçeşitliliğin sürekli olarak azalmasının ve ekosistemlerin zarar görmesinin ciddi sonuçları vardır ve sürdürülebilir bir gelecek için korunması ve iyileştirilmesi şarttır.

3. KAPSAM

Bu politika, otelin kendi operasyonları ile otelimiz  adına ürün ve hizmet sağlayan tüm iş ortakları ve tedarikçiler için geçerlidir. 

4. SORUMLULUKLAR

Bu politikada yer alan strateji ve taahhütler ile bunların uygulama çerçevelerinin ve hedeflerin tanımlanmasından Sürdürülebilirlik Yönetim Ekibi sorumludur. SYS Ekibi yılda en az bir defa toplanarak biyoçeşitlilik performansını gözden geçirir, gerekli kararları alır ve Yönetim Kurulu’na raporlama yapar.

Yönetim ekibimiz , yasal ve etik yükümlülüklere uyulmasını sağlamak da dahil olmak üzere bu politikadan genel olarak sorumludur. 

otelde Satın Alma ve Tedarik Zinciri ve ilgili tüm ekipler, bu politikanın uygulanmasından sorumludur.

Tüm tedarikçiler ve iş ortakları bu politikaya uymakla yükümlüdür.

5. POLİTİKA

5.1. Biyoçeşitlilik Stratejisi

Biyoçeşitliliğin korunması .sürdürülebilirlik  politikası kapsamında öncelikli alanları arasında yer alır. Faaliyetlerinin biyoçeşitlilik üzerine olan etkilerini belirleyip takip ederek türlerin, habitatların, ekosistemlerin çeşitliliğini ve ekolojik fonksiyonların bütünlüğünü korumayı hedefler.

Biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerinin büyük kısmı, tedarik zincirinin ilk aşamalarında ham madde temini operasyonlarında (gübre, böcek ilacı gibi zirai kimyasallar ile yoğun miktarda su kullanılan geleneksel pamuk üretimi gibi) ortaya çıkar. Üretim ve operasyon aşamalarından kaynaklanan hava, toprak ve su kirliliğinin de biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etkisi vardır. 

Bu etkileri tespit etmek ve en aza indirgemek, daha sorumlu bir tedarik zincirine ulaşmak, doğal kaynaklara ve ekosistemlere olan talebi azaltmak için faaliyetlerinde kaynak verimliliğini ve minimum seviyede atık oluşturmayı gözetir.

Bu bağlamda Akol  Otel  olarak  BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA POLİTİKAMIZ ;

  • Faaliyetlerimiz  ve tedarik zincirindeki faaliyetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki olası doğrudan ve dolaylı etkilerini belirler ve kontrol altında tutarız .
  • Faaliyetlerimiz de nesli tükenmekte olan türler, hayvanların refahı ve ormanlar için risk oluşturan materyallerden kaçınırız.
  • Doğal kaynakların devamlılığının sağlanmasını hedeflerimize dahil eder, bu yönde projeler geliştiririz. STK’lar ve yerel yönetimler ile biyoçeşitliliğin korunmasına odaklanan çalışmalara dahil oluruz.
  • Biyoçeşitliliğin önemi ve korunması konusunda farkındalık yaratmak adına işletmeiçi eğitim ve iç iletişim faaliyetleri düzenler ve sürdürülebilirlik eğitimleri kapsamında bu konuya da yer veririz.
  • Biyoçeşitlilik performansını yıllık olarak Sürdürülebilirlik Raporu’nda paylaşırız.
  • Yöreye ait biyoçeşitlilik envanterinin oluşturulması, izlenmesi ve endemik türlerin koruma altına alınmasını sağlamak adına aksiyonlar alırız.
  • Yerel halkın geçim kaynağı olan tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve geliştirilmesini sağlamak adına aksiyonlar alırız.

Eğitim

Otel bünyesinde  tüm çalışanların, bu politika ve prosedürlere uygun davranmaları, biyoçeşitliliğin korunması kapsamındaki suçları tanıyabilmeleri ve kaçınmaları için gerekli eğitimler düzenlenmektedir. 

Tedarik zincirinde yer alan firmaların da kendi çalışanlarına bu kapsamda eğitim vermesini beklenmektedir. 

İhlal Durumu

Biyoçeşitlliğin tahribatı ile ilgili risk görülmesi, ihlal tespiti veya endişe duyulması halinde info  adresine mail atılması gereklidir.  

İlgili durumu sona erdirmek için en kısa zaman içinde düzeltici faaliyet uygulanır, alınan  önlemlerin etkinliği izlenir. 

Akol Hotel | Fotoğraf Galerisi